ข้อดีและข้อเสียของระบบคอมมิวนิสต์

ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์หรือระบอบคอมมิวนิสต์ เป็นระบอบที่ทั้งระบบเศรษฐกิจกับการเมืองรัฐบาลจะเป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งหมด เรียกว่ารัฐเป็นทั้งเจ้าของทุนและเจ้าของปัจจัยการผลิตทุกชนิด รัฐจะทำการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ถือว่าเป็นระบอบที่มีความตรงกันข้ามกับระบอบทุนนิยมอย่างสิ้นเชิง รัฐจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกอย่างภายในประเทศที่มีต่อระบบเศรษฐกิจทั้งหมด เป็นผู้กำหนดว่าต้องมีการผลิตสินค้าและบริการอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตเพื่อใคร เอกชนจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาเป็นเจ้าของทรัพย์สินใดๆ ทั้งสิ้นเพื่อการผลิต อาทิ กรรมสิทธิ์ที่ดินจะเป็นของรัฐบาลที่แจกจ่ายให้ประชาชนทั้งหมด ระบอบคอมมิวนิสต์นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากแนวความคิดของคาร์ล มากซ์ นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมนิยม นักคอมมิวนิสต์ที่ได้รับฉายาว่า บิดาแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์ และ วลาดิเมียร์ เลนิน นักปฏิวัติแห่งสหภาพโซเวียต ที่ได้มีการนำเอารูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์มาใช้กับประเทศรัสเซียเป็นประเทศแรกของโลกพร้อมกับเปลี่ยนให้เป็นสหภาพโซเวียต ซึ่งระบอบคอมมิวนิสต์ที่ว่านี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปด้วย

ข้อดีของระบอบคอมมิวนิสต์

  1. ไม่มีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบของประชาชนในเชิงเศรษฐกิจ พูดง่ายๆ คือทุกคนจะมีระดับที่เท่าเทียมกันหมด
  2. เกิดความเสมอภาคระหว่างกันเนื่องจากว่ารัฐจะเป็นผู้ควบคุมนโยบายการผลิตต่างๆ เอาไว้หมด รัฐเป็นผู้แจกจ่ายผลผลิต ให้กับทุกๆ คนที่อยู่ในสังคมอย่างมีความเท่าเทียมกัน
  3. ไม่มีการผูกขาดทางเศรษฐกิจโดยผู้ผลิตแค่ไม่กี่ราย พูดง่ายๆ คือ จะไม่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผูกขาดทางด้านเศรษฐกิจเพราะรัฐบาลคือผู้ดูและระบบนี้ทั้งหมด
  4. เกิดความระเบียบเรียบร้อยขึ้นในประเทศเนื่องจากประชาชนจะค่อนข้างเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ข้อเสียของระบอบคอมมิวนิสต์

  1. เกิดความล้าหลังในด้านของประสิทธิภาพเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการเหตุผลก็มาจากว่าขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาสิ่งดีๆ ให้ออกสู่ตลาดเหตุเพราะต่อให้ทำไปผลกำไรที่ได้ก็ไม่มากขึ้นเหมือนกับระบบทุนนิยมอยู่ดี
  2. สิทธิและเสรีภาพทั้งหมดถูกจำกัดโดยรัฐบาล ประชาชนไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ตามอำเภอใจของตนเองได้ทั้งหมดแม้แต่เรื่องส่วนตัวบางอย่างหากรัฐบาลกำหนดว่าห้ามทำก็ต้องปฏิบัติตาม
  3. มีรูปแบบการดำเนินงานที่ล่าช้าเพราะจำเป็นต้องรอการอนุมัติจากรัฐบาลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจนทำให้ไม่ทันกับสิ่งที่ต้องการจะทำ
  4. บางประเทศหากมีการบริหารจัดการไม่ดีประชาชนในประเทศจะเกิดความแร้นแค้น อดอยากได้ง่าย

นี่คือแนวทางของข้อดีและข้อเสียของระบอบคอมมิวนิสต์ที่สามารถแบ่งแยกออกมาได้อย่างชัดเจน ซึ่งก็แล้วแต่มุมมองความคิดแต่ละคนที่จะเห็นว่าระบอบนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไร เนื่องจากทุกๆ อย่างต่างก็ต้องมีข้อดีและข้อเสียเป็นเรื่องปกติ