Field Marshal of China

เจียงไคเช็ค

จีนถือว่าเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมาก นอกจากจะมีเหตุการณ์อีกมากมายที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนแล้ว