ลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยใหม่เป็นอย่างไร

ลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยใหม่เป็นอย่างไร

แนวคิดคอมมิวนิสต์ในยุคเริ่มแรก เป็นระบอบแนวคิดหนึ่งซึ่งใช้ในการปกครองสังคม รวมทั้งสร้างความเคลื่อนไหวทางการเมือง ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของความเป็นเจ้าของร่วมกัน รวมทั้งการสร้างรายได้อันขึ้นอยู่กับการผลิตเป็นสำคัญ และการเคลื่อนไหวทางการเมืองในลัทธิคอมมิวนิสต์ คือระบอบคอมมิวนิสต์ต้องการให้ประชาชนทุกคนมีฐานะทางสังคมเท่าเทียมกัน โดยระบอบคอมมิวนิสต์ จัดเป็นระบอบมหาอำนาจของการเมืองโลกในช่วงต้น ค.ศ. 20

ซึ่งถือกำเนิดจากระบบทุนนิยม คือมีชนชั้นทางสังคมโดยแบ่งออกเป็น 2 ชนชั้นหลัก คือ ชนชั้นแรงงาน กับชนชั้นนายทุน โดยชนชั้นแรงงานจำเป็นต้องทำงานเพื่อความอยู่รอด อีกทั้งยังเป็นกลุ่มคนจำนวนมากในสังคม จึงทำให้ ชนชั้นนายทุน เป็นชนกลุ่มน้อยของสังคม และเป็นผู้เอากำไรจากการทำงานของชนชั้นแรงงานไว้เฉพาะส่วนตัว โดยต่อมาความขัดแย้งอันเกิดจากความไม่พอใจ ระหว่าง 2 ชนชั้นนี้เอง ทำให้เกิดการปฏิวัติ ในการจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตร่วมกัน

ลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยใหม่

โดยลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยใหม่ มักจะยึดหลักเจตนาคอมมิวนิสต์ ซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า The Communist Manifesto ของ Karl Marx และ Friedrich Engels เป็นศาสตร์การแทนที่ระบบวัตถุแบบทุนนิยมแบบเก่าที่เน้นกำไรเป็นหลัก จากระบอบสังคมคอมมิวนิสต์ที่ผลผลิตทั้งหมดจะกลายมาเป็นของส่วนรวม โดยลัทธิ Marx กล่าวไว้ว่ากระบวนการรูปแบบนี้ สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ จากการปฏิวัติรัฐประหาต่อบรรดานายทุนรวมทั้งชนชั้นสูง หลังจากนั้นให้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปยังระบอบสังคมนิยมแทน และการกระทำดังนี้ จะเรียกกว่าอำนาจเผด็จการของชนชั้นแรงงาน หรือ Dictatorship of the proletariat  โดยแนวคิดของระบอบคอมมิวนิสต์ที่ปราศจากรัฐบาลบริหารยังไม่เคยเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นไปได้ในมุมของทฤษฎีเท่านั้น อันมาจากเหตุผลความหมายที่แท้จริงของคำว่า ระบอบคอมมิวนิสต์ ตามทฤษฎีของ Karl Marx ได้แก่ การที่รัฐปกครองตลอดกาล หรือ รัฐบาลแนวสังคมนิยม แนวๆนั้นมากกว่า และคำว่าคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันนี้ สามารถเป็นได้ทั้งระบอบการปกครอง,  ระบบเศรษฐกิจ

ทฤษฎีสังคมของลัทธิ Karl Marx เมื่อนำมารวมกับเงื่อนไขของพรรคคอมมิวนิสต์ พบว่ายังมีกลุ่มอื่นๆที่มีแนวความคิดของ Marx เข้าไปผสมด้วย เช่น อนาธิปไตย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบางกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นคอมมิวนิสต์เช่นกัน แต่มีวิธีการปกครองบางอย่าง ที่ต่างจาก Marx ในเรื่องของความพยายามในการจะสร้างสังคมปราศจากชนชั้น อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันนี้ประเทศทีใช้ระบบคอมมิวนิสต์ในการปกครองเหลืออยู่น้อยมาก เหตุผลก็คือการปกครองในระบบนี้ทำให้ระบบเศรษฐกิจของทั่วทั้งโลกประสบปัญหา แต่ก็ยังมีบางประเทศที่เลือกใช้ระบบนี้แต่ก็มีจำนวนน้อยมาก เช่นประเทศเกาหลีเหนือ เป็นต้น