chaina33

ลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยใหม่เป็นอย่างไร

แนวคิดคอมมิวนิสต์ในยุคเริ่มแรก เป็นระบอบแนวคิดหนึ่งซึ่งใช้ในการปกครองสังคม รวมทั้งสร้างความเคลื่อนไหวทางการเมือง