ABOUT US

พรรคคอมมิวนิสต์จีน

ทีมงานของเราจัดทำเนื้อหาของระบอบปกครองคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนขึ้นมากเพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจถึงความเป็นมาของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีการปกครองคอมมิวนิสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เพราะประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยจึงอยากให้เข้าใจระบบปกครองอื่นๆ