China Democratic League

สันนิบาติประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน ก่อตั้งเมื่อมีนาคม 1941 เริ่มต้นมีชื่อว่า สันนิบาติองค์กรการเมืองประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน ปี1944 ปรับการจัดตั้งใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น สันนิบาติประชาธิปไตยแห่งประเทศจีนสันนิบาติฯ เป็นพันธมิตรทางการเมืองของผู้ใช้แรงงานสังคมนิยม และผู้รักชาติที่สนับสนุนสังคมนิยม โดยมีปัญญาชนที่ทำงานด้านการศึกษา วัฒนธรรมเป็นแกนนำหลัก นับว่าเป็นพรรคการเมืองที่รับใช้สังคมนิยม มีสมาชิกประมาณ 156,000 คน