CHINA

ประเทศจีน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออก เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1.3 พันล้านคน เป็นรัฐพรรคการเมืองเดียวปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงปักกิ่ง

  • สกุลเงิน:
    • เหรินหมินปี้
  • เมืองหลวง:
    • ปักกิ่ง
  • ประธานาธิบดี:
    • สี จิ้นผิง