Revolutionary Committee of Chinese Kuomintang

คณะกรรมการปฏิวัติพรรคก๊กหมิ่นตั๋งแห่งประเทศจีน ประธานคณะกรรมการกลาง:เหอ หลู่ลี่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1948 โดยฝ่ายประชาธิปไตยของพรรคก๊กหมิ่นตั๋งจีน ร่วมกับผู้รักชาติ รักประชาธิปไตยอื่นๆ เป็นพรรคการเมืองที่มีลักษณะพิเศษคือ เป็นพันธมิตรทางการเมือง ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อสร้างสังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษของจีน และเพื่อความเป็นเอกภาพของปิตุภูมิ มีสมาชิกเกือบ 65,000 คน